Mountain Ache , oil on canvas, 2015, 6" x 8"

Mountain Ache, oil on canvas, 2015, 6" x 8"

 untitled, oil on canvas, 2015, 6.5" x 4"

untitled, oil on canvas, 2015, 6.5" x 4"

 untitled, oil on canvas, 2015, 7" x 5"

untitled, oil on canvas, 2015, 7" x 5"

  Father , graphite on paper, 2014, 11" x 27"

Father, graphite on paper, 2014, 11" x 27"

  Tape Marks , oil on canvas, 2014, 40" x 20"

Tape Marks, oil on canvas, 2014, 40" x 20"

  Man with Kitten , oil on canvas, 2014, 37" x 31"

Man with Kitten, oil on canvas, 2014, 37" x 31"

  Couch Scene,  oil on canvas, 2013, 33" x 57"

Couch Scene, oil on canvas, 2013, 33" x 57"

  The Invisible Music , oil on canvas, 2012, 30" x 38"

The Invisible Music, oil on canvas, 2012, 30" x 38"

  Bathroom,  oil on canvas, 2012, 44" x 36"

Bathroom, oil on canvas, 2012, 44" x 36"

  The Secret Life of Common Objects,  oil on panel, 2013, 28" x 12"

The Secret Life of Common Objects, oil on panel, 2013, 28" x 12"

  Self Portrait with Ghost,  oil on canvas, 2010, 45" x 35"

Self Portrait with Ghost, oil on canvas, 2010, 45" x 35"